جانار دۇعالوۆا
جانار دۇعالوۆا اندەرى(كۇيلەرى)
  • ءان (كۇي) سانى: 36
  • كورلىم: 8624
ءانشى تۋرالى

جانار اسىلبەك قىزى دۇعالوۆا (1987 جىلدىڭ 17 قاڭتارىندا قازاقستاننىڭ قىزىلوردا قالاسىندا تۋعان)[1] — قازاقستاندىق ءانشى. Türkvizyon 2014 ءان بايقاۋىنىڭ جەڭىمپازى. KeshYou توبىنىڭ بۇرىنعى ورىنداۋشىسى. 2014 جىلدىڭ تامىزىنان باستاپ، جەكە دارا مانسابىن باستادى. ق ر ەڭبەك سىڭىرگەن قايراتكەرى (2015 ج.).

امانات
امانات
وت جىگىت
وت جىگىت
ءومىر
ءومىر
سىرلاسۋ
سىرلاسۋ
سەن باردا  (OST «تاعى دا ءسۇي»)
سەن باردا (OST «تاعى دا ءسۇي»)
ankui app
ankui.kz