...
قانشەڭگەل
...
قىزىل راۋشان
...
قۇتتى بولسىن ناۋرىز
...
اكەم - اناشىم
...
سەن باسقاعا ۇقسامايسىڭ
...
تاعى دا
...
ءمولدىر ەربول - ايالاي̆سىڭ با؟
...
گۇلمىن
...
گرەشنايا ستراست
...
ليۋبوۆ ۋستاۆشيح لەبەدەي
...
كەشىردىم
...
باۋىرلار
...
ءتاتتى داۋىس
...
جاسىرىن ماxاببات
...
بارىڭ ءۇشىن
...
وتە ۇنايدى
...
الاقاننان ۇشقان اققۋىم
...
جۇگىرىپ، جۇگىرىپ تالمايمىن
...
سەن باردا (OST «تاعى دا ءسۇي»)
...
نەگە
ankui.kz