جانار ايجانوۆا
جانار ايجانوۆا اندەرى(كۇيلەرى)
  • ءان (كۇي) سانى: 37
  • كورلىم: 15008
ءانشى تۋرالى

جانار ايجانوۆا 1968 جىلى اقتوبە وبلىسى شالقار اۋدانى تۇمالىكول اۋىلىندا تۋعان[1]. 1995 جىلى قازىرگى اباي اتىنداعى قازاق ۇلتتىق پەداگوگيكالىق ۋنيۆەرسيتەتىنىڭ مۋزىكا فاكۋلتەتىن بىتىرگەن. 1985-86 جىلدارى اقتوبە وبلىسى شالقار اۋداندىق مادەنيەت ۇيىندە اۆتوكلۋب مەڭگەرۋشىسى بولدى. 1991-2000 جىلدار ارالىعىندا ءسۇيىنباي اتىنداعى الماتى وبلىستىق فيلارمونياسىندا، «ادىرنا» فولكلورلىق-ەتنوگرافيالىق انسامبلىندە ەڭبەك ەتتى. ءقازىر «گۇلدەر» ءانسامبلىنىڭ ءانشىسى.

ۇناپ قالدىڭ
ۇناپ قالدىڭ
كۇندە كۇندە
كۇندە كۇندە
ارماندا
ارماندا
گرەشنايا ستراست
گرەشنايا ستراست
تاعى دا
تاعى دا
ankui app
ankui.kz